Waarom kiezen voor fluxmetingen?


Vooraleer vervuilde sites een nieuwe bestemming kunnen krijgen, moeten - in samenwerking met de overheid - de nodige bodemstudies en eventuele saneringswerken worden uitgevoerd. In de complexe dossiers gaat dit al te vaak gepaard met een lang en frustrerend proces, waarbij de kosten vaak onvoorzien hoog oplopen.

Accuratere karakterisatie


Saneringen zijn bijzonder duur, waardoor het van groot belang is om correct te saneren. Te lang, te veel of te weinig saneren leidt tot een grote verspilling van middelen, waardoor de herontwikkeling van vervuilde gronden veel duurder en mogelijk zelfs financieel onrendabel wordt. Daarom is het van groot belang om de sanering uit te voeren op basis van accurate gegevens die ook de mobiliteit van de verontreiniging aangeven. Het is immers cruciaal om de verspreidingsrisico’s van grondwatervervuiling helder in kaart te brengen.

Ontwerp van saneringsproject


In situ metingen van polluentfluxen leveren essentiële data die kunnen worden gebruikt om het ontwerp van saneringsmaatregelen te optimaliseren. Hoge fluxzones kunnen worden aangeduid en in situ saneringstechnieken kunnen worden gedimensioneerd op basis van de effectieve en lokale polluentvracht.

Saneringsurgentie en prioritaire bronzones bepalen


Uit de fluxresultaten kunnen verschillen in bronsterktes bepaald worden, waardoor de meest risicovolle bronnen gelokaliseerd worden. Hiermee kan men direct aan de slag in het saneringsplan: ‘Welke verontreiniging saneren en welke niet? Op welke zones moet gaan we ons eerst richten? Welke saneringsinspanningen leveren de grootste vuilvrachtverwijdering op?

Opvolgen van saneringsefficiëntie


Naast het ontwerpen van saneringsmaatregelen, is de opvolging van de efficiëntie van saneringsmaatregelen ook erg nuttig. Dit kan door de afname van vuilvracht en polluentflux op te volgen, typisch stroomafwaarts van de behandelde bron of pluimzone.

Monitoring van Natuurlijke Attenuatie


Polluentfluxen zijn erg nuttig bij het beoordelen van de effectiviteit van het natuurlijke afbraakproces, ook wel de natuurlijke attenuatie genoemd. De natuurlijke afbraak of de vuilvrachtafname van de verontreiniging kan worden berekend aan de hand van de verschillen in totale polluentvracht over twee dwarsdoorsneden van de verontreinigingspluim. Ook het opvolgen van afbraakparameters, nutriënten en fluxen aan dochterproducten levert erg waardevolle informatie op.

Risico-gebaseerd beheer van verontreiniging


Vaak is het niet realistisch en zelfs technisch-economisch niet mogelijk om alle verontreiniging (volledig) te verwijderen. Een risico-gebaseerd beheer houdt rekening met de effectieve risico’s voor mens en omgeving. Fluxmetingen vormen een betrouwbare basis voor zulk risicobeheer. De effectieve massa en de snelheid waarmee een verontreiniging een receptor bereikt, evalueert nauwkeurig de risico’s voor deze receptor.

Fluxmetingen bieden zekerheid!


In vergelijking met concentratiemetingen bieden fluxmetingen veel méér zekerheid en accuraatheid, zowel voor de grondeigenaar als voor de overheid die het saneringsproject opvolgt. Zo zal budget én tijd bespaard worden, door efficiënter te werk te gaan in het opmaken van het conceptueel site model (CSM), het ontwerpen en opvolgen van de saneringsmaatregelen en de monitoringsaanpak. Via fluxmetingen kunnen bovendien trends aangetoond worden, waardoor een eindverklaring sneller kan worden verkregen, wat de projectontwikkelingen alleen maar ten goede komt.

Meer weten over de resultaten van fluxmetingen

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten